رله دقیق حرارتی/رله‌های کمکی

وابستگی به دما رله‌های کمکی حفاظت سیم‌پیچ
رله دقیق حرارتی


رله‌های کمکی برای رلهٔ RVAA ویرایش

  • رلهٔ RIXC
  • رلهٔ RMXE
  • رآکتور(reactor)ها (که جزء .d.c جریان شروع را از رله shunt می‌کند)