رله دقیق حرارتی/RIXC چیست

وابستگی به دما RIXC چیست؟ حفاظت سیم‌پیچ
رله دقیق حرارتی


رلهٔ سریعِ اضافه‌جریان نوع RIXC ساخته‌شده برای RVAA به‌منظور عملکردهای مختلف ویرایش

RIXC، یک رلهٔ الکترومغناطیسی است. مقدار بارگیری می‌تواند با استفاده از از یک دستگیره که فشار کششیِ فنر آرمیچر را تغییر می‌دهد، در نسبت ۱ به ۲ میان کم‌ترین و بیش‌ترین مقادیر درجه، تغییر یابد. درجهٔ نسخهٔ استاندارد، در جریانی معادل ۵ تا ۱۲ برابرِ جریان اسمیِ RVAA درجه‌بندی شده است.