زبان ترکی آذربایجانی

ترکی آذربایجانی

ویرایش

گستره استفاده از زبان ترکی آذربایجانی

آموزش زبان ترکی آذربایجانی

 
کشورهایی که جمعّیتِ بیشترِِ سخنگویانِ ترکی آذربایجانی را دارند

ورود