زبان ترکی آذربایجانی

ترکی آذربایجانی ویرایش


گستره استفاده از زبان ترکی آذربایجانی

آموزش زبان ترکی آذربایجانی

 
کشورهایی که جمعّیتِ بیشترِِ سخنگویانِ ترکی آذربایجانی را دارند

ورود