مثنوی کیان

کتاب مثنوی کیان، کتابی مثنوی معاصر است که به شعر مثنوی نوشته می‌شود.

به نام آفریننده، اهورا که آفریده جهان را