نانو مواد مطالعه مواد در ابعاد بسیار کوچک در حد نانو است. اساس این علم در این جمله خلاصه می‌شود که مواد در ابعاد بسیار ریز خواص دیگری را بروز می‌دهند. مثلا آب در ابعاد نانو حالت لزج مانند دارد.