نگاهی به تاریخ فلسفه/فلسفه دوران باستان/مصر باستان

نزدیک به ۲۵ قرن پیش از میلاد مسیح؛ فردی به نام پتاه‌هتپ که مصری بود کتابی با عنوان تعالیم پتاه‌هتپ نوشت که به‌عنوان قدیمی‌ترین کتاب فلسفی جهان شناخته می‌شود. این خود نشان می‌دهد با اینکه اکثر افراد فکر می‌کنند زادگاه فلسفه یونان‌باستان است؛ اما نزدیک به ۲۳ قرن پیش از تولد امثال سقراط و افلاطون و ارسطو؛ فیلسوفانی در مشرق زمین، فلسفه را اگرچه نه به شهرت افلاطون و ارسطو و... ولی با رویکرد و نظریات مفید ارائه می‌داده‌اند. از فلسفه مصر باستان چیز زیادی باقی نمانده و فقط در همین حد قابل استنتاج است که فلسفه از مصر آغاز شده.

مجموعه اهرام جیزه شناخته شده‌ترین نشان تمدن مصر باستان است.