نگاهی به تاریخ فلسفه/فلسفه قرون وسطی

Gnome-go-last.svg
Gnome-go-first.svg

فلسفه قرون وسطی؛ اشاره دارد به فلسفۀ قرون وسطی (عصر تاریکی اروپا) که به قرن پنجم میلادی تا قرن پانزدهم میلادی دلالت دارد. این فلسفه عموما متأثر از الهیات است؛ که یکی از اسباب آن زور کلیسا و دیگری دستگاه تفتیش عقاید بود. در کل می‌توان گفت؛ گسترش فلسفه در آن دوره وجود نداشت و فقط می‌توان شاهد نبرد نومینالیسم (باور به نبود ذات) و رئالیسم (واقع‌گرایی) بود و البته فلسفه مدرسی (بیانگر اندیشهٔ غیردیالکتیکی، متافیزیکی) بود. در کل می‌توان فلسفه آن دوره را تفکری دربارۀ مفاهیم عام و کلی دانست. از فیلسوفان آن دوره می‌توان به توماس آکویناس اشاره کرد که البته لازم به ذکر است که یک قدیس بود.

توماس آکویناس (حکیم آسمانی)
نگاه دقیق‌تر