هندسه مقدماتی/چندضلعی

Gnome-go-last.svg Gnome-go-first.svg

در هندسه، چندضلعی به شکلی دوبعدی در صفحه گفته می‌شود که با مسیری بسته شامل تعداد متناهی خطوط راست محیط شده باشد. در فضای سه بعدی به آن چندوجهی گویند.

چند نمونه چندضلعی