آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
** مقاله شماره ۴۱ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ تاثیر بر آموزش]]
** مقاله شماره ۴۲ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ کمبود ارتباطات و اخلاقیات و تاثیرات آن بر فناوری اطلاعات]]
** مقاله شماره ۴۳ [[تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات،آموزشارتباطات، آموزش و پرورش وقوانین براقتصاد آزاد در کشوزهای اسلامی خاورمیانه]]
** مقاله شماره ۴۴ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/خانوادهخانواده‌های های شبکه ایشبکه‌ای]]
** مقاله شماره ۴۵ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/نقش فرهنگ در سیستم هایسیستم‌های اطلاعاتی از دیدگاه هافستد]]
** مقاله شماره ۴۶ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تفکر اجتماعی وسلامت ذهنی-اینترنت و تاثیر آن بر زندگی روزمره]]
** مقاله شماره ۴۷ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/کاربران جهان متحد شوید! چالش و فرصت‌های رسانه‌های اجتماعی]]
** مقاله شماره ۴۸ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تاثیر فرهنگ در پذیرش تجارت الکترونیک مبتنی بر مشتری گرایی]]
** مقاله شماره ۴۹ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تاثيراتتاثیرات فناوريفناوری اطلاعات بر جامعه در قرن جديدجدید]]
** مقاله شماره ۵۰ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/پژوهش‌های روانشناسی در زمینه تاثیر محتوای شخصی‌سازی شده در پرتال‌های تحت وب]]
** مقاله شماره ۵1۵۱ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/فن آوری اطلاعات و مزایای رقابتی، نقش انسان، اجتماع و در کسب و کار الکترونیکی]]
** مقاله شماره ۵2۵۲ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/کودکان و استفاده از اینترنت: اثرات اجتماعی، روان شناختی و آموزشی کودکان با درآمد خانوادگی پایین]]
** مقاله شماره ۵3۵۳ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/کودکان واستفاده ازاینترنت :اثرات اجتماعی، روان شناختی و آموزشی کودکان با درآمد خانوادگی پایین]]
** مقاله شماره ۵۴ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بروی سرمایه اجتماعی در جوامع بومی کانادا]]
** مقاله شماره ۵۵ [[تأثیرات مثبت تکنولوژی سرگرمی و تفریحات بر رفتارهای انسانی]]
** مقاله شماره ۵۶ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ارتباط بينبین استفاده از اینترنت و انزوای اجتماعی در میان دانشجویان ایرانی]]
** مقاله شماره 57۵۷ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ موانع احساسی برای آموزش الکترونیکی- تجزیه و تحلیل روانی کاربر]]
** مقاله شماره 58۵۸ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ نقش عامل هایعامل‌های انسانی و فناوری اطلاعات در توسعه اجتماعی]]
** مقاله شماره 59۵۹ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ شکاف فرهنگی و اینترنت]]
** مقاله شماره 60۶۰ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/ رابطه مالکیت روانی و شخصی سازی فردی فناوری]]
** مقاله شماره63شماره۶۳ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/آياآیا اينترنتاینترنت باعث افزايش،افزایش، كاهشکاهش يایا تكميلتکمیل سرمايهسرمایه‌های هاي اجتماعياجتماعی ميشودمی‌شود]]
** مقاله شماره 71۶۴ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/اثرات اجتماعیاثر فناوری اطلاعات در رشد و چالش فرهنگِ جامعهٔ دانش آموخته]]
 
** مقاله شماره 64۶۵ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/اثرتاثیر فناوری اطلاعات در رشد و چالش فرهنگِ جامعه‌ی دانشفرهنگی آموختهسیستمهای اطلاعاتی]]
** مقاله شماره 70۶۶ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/دهکدهپذیرش جهانیمدل یاتکنولوژی جنگلاقتصادی-اجتماعی-روان پرآشوبشناختی فرهنگ،خودشناسیو ، خودمحوری واستفاده اینترنتآن]]
 
** مقاله شماره 65۶۷ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تاثیر فرهنگیروانی سیستمهایو اطلاعاتیاجتماعی رباتهای دستیار سالخوردگان استفاده کننده از خدمات بهداشت و سلامت]]
** مقاله شماره 66۶۸ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/پذیرشتاثیر مدلفناوری تکنولوژی اقتصادی-اجتماعی-روان شناختی واطلاعات استفادهبر آنجامعه]]
** مقاله شماره 67۶۹ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تاثیر روانیفرهنگی وبر اجتماعیاستفاده رباتهایمصرف دستیارکنندگان سالخوردگاناز استفادهشبکه کنندهاجتماعی ازو خدماتاثر بهداشتآن وبر انگیزه خرید سلامتآنلاین]]
** مقاله شماره 68۷۰ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تاثیردهکده فناوریجهانی اطلاعاتیا برجنگل پرآشوب فرهنگ، خودشناسی، خودمحوری و جامعهاینترنت]]
** مقاله شماره 69۷۱ [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/تاثیر فرهنگی بر استفاده مصرف کنندگان از شبکهاثرات اجتماعی وفناوری اثر آن بر انگیزه خرید آنلایناطلاعات]]
**مقاله شماره 70 [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/دهکده جهانی یا جنگل پرآشوب فرهنگ،خودشناسی ، خودمحوری و اینترنت]]
**مقاله شماره 71 [[آثار فرهنگی اجتماعی و روانی فناوری اطلاعات روی انسان/اثرات اجتماعی فناوری اطلاعات]]
۶۶۱

ویرایش