ویکی‌جزوه/دانشکده:علوم انسانی

مدیریتویرایش

 1. اقتصادبازرگانی
 2. تحلیل آماری
 3. رفتارسازمانی
 4. تئوریهای مدیریت
 5. رفتارسازمانی پیشرفته
 6. مدیریت مالی
 7. حسابداری مدیریت
 8. کنترل موجودی
 9. تئوریهای تصمیم‌گیری
 10. مدیریت استراتژیک
 11. مدیریت کیفیت و بهره‌وری
 12. سیستمهای اطلاعات مدیریت
 13. مدیریت تولید
 14. بررسی مسائل نیروی انسانی در صنعت
 15. اخلاق اسلامی

علم اطلاعات و دانش شناسیویرایش

 1. علوم کتابداری و اطلاع رسانی
 2. کاربرد و روش‌های علم سنجی
 3. جامعه‌شناسی
 4. رفتارشناسی فرهنگ و معماری ایرانی

تربیت بدنیویرایش

تربیت بدنی
کتابهای تربیت بدنی:
اصول و مبانی تربیت بدنی
تغذیه و ورزش
آسیب شناسی ورزشی
رشد و تکامل حرکتی
فیزیولوژی ورزشی
یادگیری حرکتی
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
بهداشت و ورزش
تربیت بدنی در مدارس
مدیریت سازمانهای ورزشی
مدیریت و طرز اجرای مسابقات
زبان اختصاصی
حرکت شناسی ورزشی
حرکات اصلاحی
تربیت بدنی و ورزش معلولین
مقدمات بیومکانیک ورزشی
مبانی روانی و اجتماعی
تربیت بدنی
آمادگی جسمانی
فوتبال
دو و میدانی
ژیمناستیک
شنا
والیبال
بسکتبال
هندبال
تنیس روی میز
کشتی
بدمینتون

تاریخ تربیت بدنی