ویکی‌جزوه/دانشکده:فنی و مهندسی/مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ویرایش

یکی از دروس اصلی رشته مهندسی نرم افزار می باشد و دانشجو در آن با الگوریتم و مفهوم برنامه نویسی آشنا می شود.