ویکی‌جزوه/ویکی‌پژوهش/فرمت

مقالات باید به ترتیب شامل بخش‌های زیر باشد:

 • عنوان مقاله
 • نام و نام خانوادگی و محل تدریس اساتید مشاور و راهنما(در صورت وجود)
 • نام و نام‌خانوادگی و محل تحصیل یا محل کار نویسنده مقاله
 • آدرس email نویسنده مقاله
 • چکیده
 • کلمات کلیدی
 • مقدمه
 • ادبیات موضوع
 • روش پژوهش
 • یافته‌ها
 • تحلیل یافته‌ها
 • جمع‌بندی و پیشنهادات
 • جداول
 • شکلها و تصاویر