ویکی‌جزوه/ویکی‌پژوهش/پژوهشهای مدیریت و بازرگانی

شماره‌های در حال انتشار

ویرایش

اولین ویکی‌پژوهش مربوط به پژوهشهای مدیریت و بازرگانی است. این مجموعه بزودی بار می‌شود. هم به صورت ویکی و هم به صورت ویکی‌مجله و البته نسخه مناسب چاپ.


سال اول،شماره یک

سال اول،شماره دو