ویکی‌جزوه/ویکی‌پژوهش/‌پژوهشهای مدیریت و بازرگانی/سال اول/شماره یک/010103

بررسی و مقایسه میزان رضایت خدمت گیرندگان و خدمت دهندگان از خدمات درمانی در سازمانهای تامین اجتماعی و خدمات درمانی،در استان چهار محال و بختیاری در سال 1385

دکتر مجید رشیدکابلی

دانشکده علوم اداری و اقتصاد

دکتر سلیمان خیری

دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد

مهرداد شریف‌پور

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید

چکیده

ویرایش

تحقیق حاضر که در پنج فصل تدوین گردیده است به منظوربررسی ومقایسه میزان رضایت خدمت گیرندگان و خدمت دهندگان از خدمات درمانی در سازمانهای تامین اجتماعی و خدمات درمانی،استان چهار محال وبختیاری در سال 1385 صورت گرفته است. روش پژوهش از نوع توصیفی،پیمایشی میباشد و ابزار جمع آوری اطلاعات آن پرسشنامه میباشد که توسط محقق ساخته شده است و اعتبار آن از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شده و همچنین فرضیات پژوهش با استفاده از ابزارها و شاخصهای آماری نظیر آزمونهای tاستیودنت،tزوجی، مجذور کای، آزمون آنالیز واریانس،همبستگی پیرسون و من ویتنی مورد آزمون قرار گرفت واز نرم افزارSSPS به عنوان ابزار تجزیه وتحلیل استفاده شدجامعه آماری شامل خدمت دهندگان وخدمت گیرندگان از خدمات درمانی در استان چهار محال و بختیاری میباشد که بر این اساس تعداد 100نفر از خدمت گیرندگان سازمان تامین اجتماعی، 100نفر از خدمت گیرندگان خدمات درمانی و30 نفر از پزشکان طرف قرارداد دو سازمان به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد واطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه مورد نظر گردآوری گردید وسپس در دو بخش به تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده پرداخته شد.در بخش نخست ابتدا میزان رضایت مندی برحسب ویژگیهای دموگرافیک مورد بررسی وتجزیه تحلیل قرار گرفت و در بخش دوم ابعاد مختلف رضایت مندی بر حسب سازمان بیمه گر مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایج بدست آمده میزان رضایت مندی خدمت دهندگان وخدمت گیرندگان از سازمان تامین اجتماعی بیشتر از سازمان خدمات درمانی میباشد. ولی بین میزان رضایتمندی و ویژگیهای دموگرافیک خدمت گیرندگان (به غیر از سن که با افزایش آن میزان رضایتمندی نیز افزایش مییابد)وخدمت دهندگان تفاوت معناداری یافت نشد.در ادامه وپس از تجزیه وتحلیل داده ها ضمن بحث وارائه خلاصه یافته های تحقیق به بیان محدودیت های این پژوهش پرداخته شد،همچنین با توجه به مبانی نظری تحقیق، مصاحبه های باز و نظر خبرگان فن پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه گردیده است.ادامه

واژه های کلیدی: رضایت مندی ،خدمت گیرندگان، خدمت دهندگان، خدمات بیمه