ویکی‌مدرسه/دوره اول دبیرستان

مقطع دوره اول دبیرستان ویرایش

 
 
به بخش جزوات درسی دوره اول متوسطه خوش آمدید

تمام دانش آموزان باید مقطع دوره اول دبیرستان را با موفقیت پشت سر بگذارند. شما می‌توانیداز جزوات و نمونه سوالات استفاده کنید. دروس سال اول دبیرستان به شرح زیر هستند:

ریاضی - فیزیک - شیمی - زیست‌شناسی - دین و زندگی - مطالعات اجتماعی - زبان انگلیسی - عربی

هفتم ویرایش

۱- ویکی‌مدرسه/فارسی پایه هفتم

۲- ویکی‎‌مدرسه/آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

۳- ویکی‌مدرسه/ریاضی پایه هفتم

۴- ویکی‌مدرسه/کار و فناوری پایه هفتم

۵- ویکی‌مدرسه/علوم تجربی پایه هفتم

۶- ویکی‌مدرسه/پیام های آسمانی پایه هفتم

۷- ویکی‌مدرسه/ضمیمه پیام های آسمان

۸- ویکی‌مدرسه/مطالعات اجتماعی (مدنی، جغرافیا، تاریخ) پایه هفتم

۹- ویکی‌مدرسه/فرهنگ و هنر

۱۰- ویکی‌مدرسه/انگلیسی پایه هفتم

۱۱- ویکی‌مدرسه/کتاب کار انگلیسی

۱۲- ویکی‌مدرسه/تفکر و سبک زندگی (دختران و پسران) پایه هفتم

۱۳- ویکی‌مدرسه/تفکر و سبک زندگی ویژه دختران پایه هفتم

۱۴- ویکی‌مدرسه/آموزش قرآن پایه هفتم

۱۵- ویکی‌مدرسه/عربی پایه هفتم

هشتم ویرایش

۱- ویکی‌مدرسه/فارسی پایه هشتم

۲- ویکی‌مدرسه/آموزش مهارت های نوشتای (نگارش و انشا) پایه هشتم

۳- ویکی‌مدرسه/کار و فناوری پایه هشتم

۴- ویکی‌مدرسه/ریاضی پایه هشتم

۵- ویکی‌مدرسه/علوم تجربی پایه هشتم

۶- ویکی‌مدرسه/پیام های آسمان

۷- ویکی‌مدرسه/ضمیمه پیام های آسمان ویژه اهل سنت

۸- ویکی‌مدرسه/تفکر و سبک زندگی ویژه پسران

۹- ویکی‌مدرسه/مطالعات اجتماعی

۱۰- ویکی‌مدرسه/فرهنگ و هنر

۱۱- ویکی‌مدرسه/انگلیسی

۱۲- ویکی‌مدرسه/کتاب کار انگلیسی

۱۳- ویکی‌مدرسه/عربی

۱۴- ویکی‌مدرسه/آموزش قرآن

۱۵- ویکی‌مدرسه/تفکر و سبک زندگی

نهم ویرایش

۱- ویکی‌مدرسه/فارسی پایه نهم

۲- ویکی‌مدرسه/آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا)

۳- ویکی‌مدرسه/ریاضی

۴- ویکی‌مدرسه/علوم تجربی

۵- ویکی‌مدرسه/پیام های آسمان

۶- ویکی‌مدرسه/تعلیمات ادیان الهی و اخلاق

۷- ویکی‌مدرسه/کار و فناوری

۸- ویکی‌مدرسه/مطالعات اجتماعی (جغرافیا، تاریخ، مدنی)

۹- ویکی‌مدرسه/فرهنگ و هنر

۱۰- ویکی‌مدرسه/انگلیسی

۱۱- ویکی‌مدرسه/کتاب کار انگلیسی

۱۲- ویکی‌مدرسه/عربی

۱۳- ویکی‌مدرسه/آموزش قرآن

۱۴- ویکی‌مدرسه/آمادگی دفاعی