ویکی‌مدرسه/دوره دوم متوسطه

در سیستم آموزشی جدید؛ دانش‌آموزان از همان سال اول دوره دوم متوسطه (دوره دوم دبیرستان) به تحصیل در رشته‌های تخصصی خود می‌پردازند. رشته‌های تحصیلی به ۳ دسته اصلی: نظری، فنی و حرفه‌ای و کار و دانش تقسیم می‌شوند؛ که رشته نظری شامل چهار زیر شاخۀ: علوم تجربی، ریاضی و فیزیک، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی هستند. فنی و حرفه‌ای و نیز کار و دانش؛ دسته‌بندی مشابه‌ای دارند و هر دو به چهار زیر شاخۀ: هنر، صنعت، کشاورزی و خدمات تقسیم می‌شوند. جزوات ارائه شده در این نوشتار مربوط به دروس ۳ رشتۀ علوم تجربی، ریاضی و علوم انسانی هستند.

نظام جدید ویرایش

دهم ویرایش

علوم انسانی

۱-منطق

۲-ریاضی و آمار (۱)

۳-اقتصاد

۴-علوم و فنون ادبی (۱)

۵-عربی، زبان قرآن (۱)

۶-تاریخ (۱)

۷-جغرافیای ایران (۱) (مشترک با دیگر رشته‌ها)

۸-جامعه‌شناسی (۱)

علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

۱-ریاضی (۱) (مشترک)

۲-فیزیک (۱) (تجربی)

۳-فیزیک (۱) (ریاضی)

۴-شیمی (۱) (مشترک)

۵-زیست‌شناسی (۱) (تجربی)

۶-هندسه (۱) (ریاضی)

دروس عمومی

۱-فارسی (۱) (کلیۀ رشته‌ها)

۲-عربی، زبان قرآن (۱) (ریاضی و تجربی) (در بالا در لیست دروس تخصصی به عربی رشته انسانی اشاره شد)

۳-دین و زندگی (۱) (تجربی و ریاضی)

۴-دین و زندگی (۱) (انسانی)

۵-زبان انگلیسی (۱) (کلیۀ رشته‌ها)

یازدهم ویرایش

علوم انسانی

۱-روان‌شناسی

۲-ریاضی و آمار (۲)

۳-فلسفه (۱)

۴-علوم و فنون ادبی (۲)

۵-عربی، زبان قرآن (۲)

۶-تاریخ (۲)

۷-جغرافیای ایران (۲)

۸-جامعه‌شناسی (۲)

علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

۱-ریاضی (۲) (تجربی)

۲-فیزیک (۲) (تجربی)

۳-فیزیک (۲) (ریاضی)

۴-شیمی (۲) (مشترک)

۵-زیست‌شناسی (۲) (تجربی)

۶-هندسه (۲) (ریاضی)

۷-حسابان (۱) (ریاضی)

۸-آمار و احتمال (ریاضی)

۹-زمین‌شناسی (تجربی)

دروس عمومی

۱-فارسی (۲) (کلیۀ رشته‌ها)

۲-عربی، زبان قرآن (۲) (ریاضی و تجربی) (در بالا در لیست دروس تخصصی به عربی رشته انسانی اشاره شد)

۳-دین و زندگی (۲) (تجربی و ریاضی)

۴-دین و زندگی (۲) (انسانی)

۵-زبان انگلیسی (۲) (کلیۀ رشته‌ها)

دوازدهم ویرایش

علوم انسانی

۱-ریاضی و آمار (۳)

۲-فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) (۲)

۳-علوم و فنون ادبی (۳)

۴-عربی، زبان قرآن (۳)

۵-تاریخ (۳)

۶-جغرافیای (کاربردی) (۳)

۷-جامعه‌شناسی (۳)

علوم تجربی و ریاضی و فیزیک

۱-ریاضی (۳) (تجربی)

۲-فیزیک (۳) (تجربی)

۳-فیزیک (۳) (ریاضی)

۴-شیمی (۳) (مشترک)

۵-زیست‌شناسی (۳) (تجربی)

۶-هندسه (۳) (ریاضی)

۷-حسابان (۲) (ریاضی)

۸-ریاضیات گسسته (ریاضی)

دروس عمومی

۱-فارسی (۳) (کلیۀ رشته‌ها)

۲-عربی، زبان قرآن (۳) (ریاضی و تجربی) (در بالا در لیست دروس تخصصی به عربی رشته انسانی اشاره شد)

۳-دین و زندگی (۳) (تجربی و ریاضی)

۴-دین و زندگی (۳) (انسانی)

۵-زبان انگلیسی (۳) (کلیۀ رشته‌ها)


نمونه سوالات امتحانی ویرایش

علوم انسانی

نمونه سوالات امتحانی

ریاضی فیزیک

نمونه سوالات امتحانی

علوم تجربی

نمونه سوالات امتحانی

جزوات درسی نظام قدیم ویرایش

جزوات درسی اول متوسطه نظام قدیم