ویکی‌کتاب:آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی/۲۰۱۵/مارس


بایگانی آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی
۲۰۱۵


Wikibooks-logo.svg آمار روزانه ویکی‌کتاب فارسی
تاریخ ساعت صفحه‌ها صفحه محتویات تعداد ویرایش‌ها پرونده‌ها کاربران کاربران فعال ربات‌ها مدیران دیوان‌
سالاران
واگردانان گشت‌زنان
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۳
۹ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۸٬۴۸۴ ۱٬۸۲۵ ۵۴٬۱۶۱ ۹۰۹ ۸٬۲۶۹ ۲۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۳
۱۰ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۸٬۴۹۷ ۱٬۸۲۵ ۵۴٬۱۸۰ ۹۰۹ ۸٬۲۷۸ ۲۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۳
۱۱ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۸٬۴۹۸ ۱٬۸۲۵ ۵۴٬۱۸۸ ۹۰۹ ۸٬۲۸۱ ۲۲ ۳ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۳
۱۲ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۸٬۴۹۸ ۱٬۸۲۵ ۵۴٬۱۸۹ ۹۰۹ ۸٬۲۸۸ ۲۷ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۳
۱۳ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۸٬۴۹۹ ۱٬۸۲۵ ۵۴٬۱۹۶ ۹۰۹ ۸٬۲۹۸ ۲۷ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
۱۴ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۸٬۴۹۹ ۱٬۸۲۵ ۵۴٬۲۰۲ ۹۰۹ ۸٬۳۰۳ ۲۷ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۳
۱۵ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۸٬۵۰۳ ۱٬۸۲۵ ۵۴٬۲۱۰ ۹۰۹ ۸٬۳۰۸ ۲۷ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۳
۱۶ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۸٬۵۰۴ ۱٬۸۲۵ ۵۴٬۲۱۴ ۹۰۹ ۸٬۳۱۱ ۲۷ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳
۱۷ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۸٬۵۱۶ ۱٬۸۲۵ ۵۴٬۲۳۹ ۹۰۹ ۸٬۳۱۹ ۲۷ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳
۱۸ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۲۰۴ ۱٬۸۲۵ ۵۵٬۱۵۸ ۹۰۹ ۸٬۳۲۲ ۲۷ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۳
۱۹ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۲۱۰ ۱٬۸۲۹ ۵۵٬۱۷۷ ۹۰۹ ۸٬۳۲۴ ۲۷ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۳
۲۰ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۲۱۵ ۱٬۸۳۰ ۵۵٬۱۸۸ ۹۰۹ ۸٬۳۲۸ ۲۷ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۴
۲۱ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۲۲۴ ۱٬۸۳۰ ۵۵٬۲۰۳ ۹۰۹ ۸٬۳۳۷ ۲۸ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۴
۲۳ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۲۳۵ ۱٬۸۳۰ ۵۵٬۲۴۶ ۹۰۹ ۸٬۳۴۵ ۲۸ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
سه‌شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۴
۲۴ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۲۵۰ ۱٬۸۳۱ ۵۵٬۲۸۷ ۹۰۹ ۸٬۳۴۹ ۲۹ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
چهارشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۴
۲۵ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۲۷۵ ۱٬۸۳۴ ۵۵٬۳۴۷ ۹۰۹ ۸٬۳۵۵ ۲۹ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
پنجشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۴
۲۶ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۲۷۹ ۱٬۸۳۳ ۵۵٬۴۳۲ ۹۰۹ ۸٬۳۵۷ ۲۹ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
جمعه ۷ فروردین ۱۳۹۴
۲۷ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۲۸۱ ۱٬۸۳۳ ۵۵٬۴۷۵ ۹۰۹ ۸٬۳۶۳ ۲۶ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۴
۲۸ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۲۹۰ ۱٬۸۳۳ ۵۵٬۵۰۶ ۹۰۹ ۸٬۳۶۹ ۲۶ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
یکشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴
۲۹ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۲۹۵ ۱٬۸۳۳ ۵۵٬۵۲۶ ۹۰۹ ۸٬۳۷۴ ۲۶ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰
دوشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۴
۳۰ مارس ۲۰۱۵
‏۰۸:۰۰(گرینویچ) ۹٬۳۰۵ ۱٬۸۳۳ ۵۵٬۵۴۱ ۹۰۹ ۸٬۳۸۲ ۲۲ ۴ ۲ ۰ ۰ ۰