ویکی‌کتاب:الگوها/الگوهای عمومی


الگو نمایش نتیجه محل قرار گرفتن در مقاله
{{·}}
بحث الگو
ویکی‌جزوه {{·}} ویکی‌آشپزی نتیجه می‌دهد: ویکی‌جزوه · ویکی‌آشپزی برای گذاشتن یک نقطهٔ میانی بین واژه‌ها
{{چر}}
بحث الگو
برای واردکردن نویسهٔ چپ‌به‌راست
{{عبارت چپ‌چین}}
بحث الگو
{{{1}}} برای چپ‌چین کردن
{{راست به چپ}}
بحث الگو
برای راست‌چین کردن
{{چپ‌چین}}
بحث الگو
برای چپ‌چین کردن
{{رنگی}}
بحث الگو
برای رنگی کردن
{{قلم رنگ}}
بحث الگو
برای رنگی کردن
{{Key press}}
بحث الگو
{{{1}}} برای نشان دادن شکل دکمه‌های صفحه کلید
{{لبخند}}
بحث الگو
لبخند برای شکلک لبخند
{{صورتک}}
بحث الگو
برای صورتک
{{درست}}
بحث الگو
برای تعیین درست
{{غلط}}
بحث الگو
Х برای تعیین غلط
{{شعر}}
بحث الگو
برای شعر نوشتن