ویکی‌کتاب:ورود یکپارچه

ورود یکپارچه یا SUl (حساب کاربری سرتاسری) مکانیسمی است که به کاربر اجازه می‌ده با یک بار ورود به یکی از پروژه های بنیاد ویکی‌مدیا بتواند در سایر پروژه ها نیز وارد شود.