ویکی‌کتاب:کاربران تأییدشده

کاربران تائید شده خودکار

وقتی کاربری ویرایش‌هایش زیاد شود به کاربر تایید شده تبدیل می‌شود. کاربر تایید شده نیازی ندارد کپچاها را وارد کند.