ویکی‌کتاب:گشت‌زنان

کاربرد ویرایش

مهمترین کاربرد آن جلوگیری از دوباره‌کاری است و بازبینی مقالات و صفحه‌ها است.

نکات دیگر ویرایش

  • فهرست کاربران دارای دسترسی گشت را در می‌توانید ببنید.
  • فعالیت‌های گشت زنی را در اینجا می‌توانید ببنید.
  • صفحات ایجاد شده توسط مدیران و ربات‌ها و همچنین کاربران دارای دسترسی گشت خودکار، به طور خودکار حالت بازبینی شده می‌گیرند.
  • افراد دارای دسترسی گشت توانایی بازبینی کردن صفحاتی که خودشان ایجاد کرده‌اند ندارند.
  • افراد دارای دسترسی گشت می‌توانند ویرایش‌های بازبینی شده را از نظر خودشان در تغییرات اخیر پنهان کنند.
  • برای درخواست این دسترسی، از مدیران ویکی‌کتاب درخواست کنید.

بازپس‌گیری دسترسی گشت‌زن ویرایش

در صورتی که کاربر دسترسی گشت خودکار را از دست داد دسترسی گشت‌زن نیز از وی گرفته شود.

چه صفحه‌هایی باید برچسب گشت‌زن بخورند ویرایش

  • تمام صفحه‌هایی که برچسب {{حذف سریع}} خورده‌اند باید برچسب گشت‌زن بخورند، تا وقت گشت زن‌های دیگر برای بازبینی گرفته نشود.
  • صفحه‌هایی که برای ویکی‌پدیا مناسب هستند یعنی استانداردهای مقاله‌نویسی را دارا هستند.

چه صفحه‌هایی نباید برچسب گشت‌زن بخورند ویرایش

  • صفحه‌هایی که در مورد وضعیت آنها مطمئن نیستید و نیازمند به نظر دیگر کاربرها هست.
  • صفحه‌هایی که دارای برچسب حذف سریع نیستند ولی موضوع آنها مهم است.