ویکی‌کتاب:گودال ماسه‌بازی

این گودال ماسه‌بازی برای آزمایش ویرایش است. شما می‌توانید مهارت‌های ویرایشی خود را اینجا امتحان کنید، و هیچ‌کس بابت این که کاملاً همه چیز را خراب کرده‌اید سرتان داد نخواهد زد!

این جا دیگر کجاست؟


ادبیات صائب تبریزی (ابیات برگزیده) (پادشاهی و جوانی سد راه اونشد

کردچون ادهم ز ملک عالم فاني کنار)

ابیات
این بیتی از مرثیه شاه صفی از صائب تبریزی است.مهر


ویکی‌کتاب

fa زبان مادری این کاربر فارسی است.' صائب تبریزی (ابیات برگزیده) (پادشاهی و جوانی سد راه او نشد ( ۲ )) 'ویکی‌کتاب

fa زبان مادری این کاربر فارسی است.