ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/شریان‌

سُرخرَگ یا شَریان به رگهایی که خون را از قلب به سایر اندام‌ها منتقل می‌کنند می‌گویند.

دیواره یک سرخرگ
مقطعی از یک سرخرگ.