ویکی‌کودک:آشنایی با بدن انسان/گامت

گامت یاخته‌ا‌ی تخصص‌ یافته است که مسئول تولید مثل جنسی می‌باشد. گامت‌ها معمولاً حاوی نصف کروموزوم‌های جانداری که از آن ایجاد شده‌اند هستند.

گامت‌های حاصل از تقسیم میوز