هیچ میوه‌ای درون سبد نیست = صفر میوه

هیچ پرنده‌ای در استخر نیست = صفر پرنده