ما انسان‌ها در دهانمان، یک زبان داریم.

هر پادشاه یک تاج دارد.

یک خدا وجود دارد.

دیوار یک پنجره دارد.