خرگوش دو گوش دارد.

دوچرخه دو چرخ دارد.

دوقلوها دو نفر هستند.

دو گلابی روی درخت است.

دیوار دو پنجره دارد.

دو شیرینی درون پیش‌دستی است.