ماشین چهار چرخ دارد.

صندلی چهار پایه دارد.

جهت‌های اصلی چهار تا هستند.

این صفحه‌کلید چهار دکمه دارد.

اینجا چهار چرخ‌دنده هست.

اینجا چهار تا دایره هست.