شش قاشق روی میز است.

این ساختمان شش طبقه دارد.

هر در شش پنجره دارد.

این ستاره شش گوشه دارد.

اینجا شش گوی هست.

اینجا شش توپ تنیس هست.