رنگین‌کمان هفت رنگ دارد.

هفته هفت روز دارد.

این پنکه هفت پره دارد.

اینجا هفت دایره آبی است.