حوض آب هشت ضلع دارد.

هشت دایره سیاه هستند.

هشت دکمه در تصویر است.

اینجا هشت ستاره قرمز هست.