نه مرد کنار دریاچه هستند.

اینجا نه دایره خاکستری است.