ویکی‌کودک:اقیانوس‌ها/اقیانوس منجمد جنوبی

اقیانوس منجمد جنوبی جنوبی‌ترین اقیانوس جهان است. این اقیانوس که حول قطب جنوب قرار دارد با اقیانوس‌های آرام و اطلس و اقیانوس هند همجوار است.

حدود اقیانوس منجمد جنوبی