ویکی‌کودک:خواندن و نوشتن

برای یاد دادن خواندن و نوشتن به کودک خود حتما این کتاب را بخوانید. ابن کتاب تالیف وزارت آموزش و پرورش اونتاریو است و تمام مراحل یاد دادن به کودکان با همراهی والدین را به طور کامل شرح می دهد.