ویکی‌کودک:کتاب معماهای تصویری/خوابالو

به ترتیب شماره نقطه‌ها را به هم وصل کن. با این کار می‌توانی جایی را که خوابالو آنجا خوابیده کشف کنی.

خوابلو روی صندلی خوابیده است.