ویکی‌کودک:کتاب معماهای تصویری/در آبگیر

شماره‌ها را به ترتیب به هم وصل کن تا کشف کنی چه جانوری دارد در آبگیر شنا می‌کند.

جواب اردک است.