ویکی‌کودک:کتاب معماهای تصویری/مرغ و جوجه‌ها درون پیچراهه

به این مرغ کمک کنید جوجه‌هایش را پیدا کند.

Hen and chicks in a labyrinth.svg