ویکی‌کودک:کتاب معماهای تصویری/ناهماهنگ را پیدا کنید

تصویر ناهماهنگ را پیدا کنید و دور آن دایره بکشید.