ویکی‌کودک:کتاب معماهای تصویری/پسرها و مرد

دور پسرها دایره بکش ولی با مردها کاری نداشته باش.