ویکی‌کودک:کتاب معماهای تصویری/گوساله

یک مداد بردار و با آن نقطه‌چین‌ها را تبدیل به خط کن. بعد از آن گوساله را رنگ بزن.