هره این غذا، نوعی غذای ساده در استان چهارمحال بختیاری است.

دستور شماره یک ویرایش

گندم کوبیده شده را همراه سبزی ترش مزه‌ای به نام کارده پس از یک شب خیس خوردن در آب می‌پزند و غذای آب دار ترش مزه‌ای حاصل می‌شود.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش