آشنایی با موتور های جست و جو/سلام

Gnome-go-last.svg Gnome-go-first.svg

سلامویرایش

سلام، یک ابَر جستجوگر هوشمند و پیشرفته اینترنتی است. سلام، عبارت مد نظر کاربر را به طور هم زمان و موازی در چندین موتور جستجوگر جستجو کرده و با به کارگیری الگوهای هوش مصنوعی، ترکیب بهینه همه آنها را نمایش می دهد .

برخی از ویژگی هاویرایش

۱-وسعت دامنه جستجو

۲-افزایش دقت

۳-توجه به زبان فارسی

4-حذف دام های تبلیغاتی(تله های تبلیغاتی)

آدرس سایتویرایش

http://salam.ir