آشنایی با موتور های جست و جو

Parsi - Persian.svg نویسنده یا نویسندگان این نسک برای نگاشتنش تنها از واژگان پارسی سره بهره جسته‌اند. چنان چه شما را اندیشه بر این است که در آن دست برید، این راهبرد را از دیده به دور ندارید.

مقدمه

موتور های جست و جو - عمومیویرایش

۱- گوگل

۲- یاهو

۳- بینگ

۴- اسک دات کام

۵- الکسا اینترنت

موتور های جست و جو - فارسی زبانویرایش

۶- سلام

۷- یوز

۸- پارسی‌جو

۹- جس‌جو

۱۰- ریسمون

۱۱- پارسیک