آموزش زبان فارسی باستان/اعداد ترتیبی

چند جمله اعداد ترتیبی آشنایی بیشتر
آموزش زبان فارسی باستان


در خواندن اعداد در خط میخی ما فقط چند مورد را موفق به خواندن شده‌ایم که عبارت است از:

  1. اَئِوَ که به معنای یک است
  2. دووی تی یَ به معنای دوم یا دومین
  3. ثری تی یَ به معنای سوم یا سه
  4. نَوَم که به معنای نهم یا نه است