اجزای رابط گرافیکی کاربران اینترنتی/توپک

نشانه‌های توپی یا گلوله‌ای برای مطلع ساختن کاربران از یک مشکل یا نکته خاص به کار می‌روند. توپک‌ها در واقع آیکن‌هایی هستند که متنی در جلوی آن‌ها نوشته شده است که برای آگاه کردن کاربر از یک مشکل یا راهنمایی وی به کار می‌رود.