اجزای رابط گرافیکی کاربران اینترنتی/جعبه‌ تیک دار (خانه تیک‌دار)

با کمک جعبه تیک دار کاربر می‌تواند گزینه دلخواه خود را انتخاب کند. کاربر می‌تواند تیک این جعبه را بزند یا تیک آن را بردارد.

یک نمونه جعبه تیک دار

College engineering programs require

ACT or SAT scores
letters or recommendation
four years of high school mathematics
an essay about engineering