اجزای رابط گرافیکی کاربران اینترنتی/دکمه کامندی

این دکمه‌ها وقتی بر رویشان کلیک کنیم یک عمل خاصی را انجام می‌دهند مثلا یک پنجره باز می‌کنند یا آهنگ پخش می‌کنند.