الگو:دکمه ساز/توضیحاتتست جدول دکمه ساز

استفادهویرایش

{{دکمه ساز
|name=تست جدول دکمه ها
|جدول وسط باشد=yes
|جدول راست باشد=
|جستارهای وابسته=yes
|جستارهای دیگر=No
|جستارهای مرتبط=No
|منبع=yes
|منابع=No
|پانویس=yes
|پیوند به بیرون=yes
|جدا=.
|دکمه1=
|دکمه عنوان1=
|دکمه2=
|دکمه عنوان2=
|دکمه3=
|دکمه عنوان3=
|دکمه4=
|دکمه عنوان4=
|دکمه5=
|دکمه عنوان5=
|دکمه6=
|دکمه عنوان6=
|دکمه7=
|دکمه عنوان7=
|دکمه8=
|دکمه عنوان8=
|دکمه9=
|دکمه عنوان9=
|دکمه10=
|دکمه عنوان10=
|دکمه11=
|دکمه عنوان11=
|دکمه12=
|دکمه عنوان12=
|دکمه13=
|دکمه عنوان13=
|دکمه14=
|دکمه عنوان14=
|دکمه15=
|دکمه عنوان15=
|دکمه16=
|دکمه عنوان16=
}} 


جدول دکمه ساز بر اساس تیتر های موجود در صفحه کاربر را هدایت میکند تیترهایی که جدول به آنها حساس میباشد عبارتند از

 1. جستارهای وابسته
 2. جستارهای دیگر
 3. جستارهای مرتبط
 4. منبع
 5. منابع
 6. پیوند به بیرون
 7. پانویس
 8. در صورت تعریف تیترهای صفحه آنها را به صورت دکمه در ابتدا قرار میدهد

شکل جدولویرایش

جدول در بالا و وسط کادر خود حروف الفبا را نشان میدهد و در سمت راست حروف الفبا تا 16 عدد دکمه را میتواند نشان دهد در پایین - وسط دکمه های پیش فرض 2-8 در لیست بالا میتواند نشان دهد

روش کارویرایش

برای فعال کردن موارد 2-8 فقط کافی است جلوی اسم آنها کلمه yes وارد نمایید و برای تعیین فاصله دهنده متغییر 'جدا=.' را اضافه کنید تا فاصله ها با '.' انجام گیرند برای دکمه های سمت راست حروف از متغییر:

 • دکمه1 الی 8=اسم تیتر موجود در صفحه
 • دکمه عنوان1 الی 8=عنوان تیتر که قصد نمایش در راست دارید

برای دکمه های پایین کادر از متغییر:

 • زیر1 الی 8=اسم تیتر موجود در صفحه
 • زیر عنوان1 الی 8=عنوان تیتر که قصد نمایش در پایین دارید

مثالویرایش

{{دکمه ساز|منبع=yes|جستارهای مرتبط=yes|دکمه1=موضوع|دکمه عنوان1=اسم موضوع|دکمه2=موضوع دیگر|دکمه عنوان2=اسم موضوع دیگر|جدا=.}}


فهرست

{{دکمه ساز|دکمه1=موضوع|دکمه عنوان1=اسم موضوع|دکمه2=موضوع دیگر|دکمه عنوان2=اسم موضوع دیگر }}


فهرست

تویرایش

Fویرایش

موضوعویرایش

موضوع دیگرویرایش

منبعویرایش

جستارهای دیگرویرایش

پانویسویرایش

جستارهای وابستهویرایش

پیوند به بیرونویرایش

الگو:فهرست فارسی

الگو:فهرست انگلیسی

الگو:دکمه ساز

الگو:پاککن