توابع مثلثاتی/تمرین: مساحت سقف


مساحت سقف

ایده این تمرین به اندازه‌گیری مساحت سقف از روی پلان ساختمان مربوط می‌شود. سپس آن را به تقسیم می‌کنیم در حالی که زاویه شیب سقف است تا با این روش اندازه کاشی‌ها را به دست آوریم. سپس تعداد کاشی‌ها را به دست می‌آوریم. هدف به کارگیری یک پلان واقعی است که در آن تمام شیب‌ها یکسان هستند.