توابع مثلثاتیویکی‌کتاب
توابع مثلثاتی
از مقدماتی تا پیشرفته


جلد نخست: مقدماتویرایش

جلد نخست کتاب مربوط به توابع مثلثاتی تا قبل از حسابان است و برای دانشجویانی است که به تازگی با جبر آشنا شده‌اند.

طول، زاویه، و مساحت در مثلث‌هاویرایش

توابع مثلثاتی برای مثلث‌هاویرایش

توابع مثلثاتی به عنوان تابعویرایش

 • نمودار سینوس، کسینوس، و تانژانت
 • فاز و فرکانس
 • نمودار مربع سینوس
 • اتحاد جمع برای سینوس
 • اتحاد جمع برای کسینوس
 • اتحاد دو زاویه
 • موج‌ها در فاز
 • تمرین: مسئله چرخ فریس
 • تمرین: ساده‌سازی زوایا
 • سکانت، کسکانت، و کتانژانت
 • نمودار سکانت، کسکانت، و کتانژانت
 • توابع مثلثاتی معکوس
 • ساده‌سازی  

مراجع مثلثاتیویرایش

 • به خاطر سپردن اتحادهای مثلثاتی با استفاده از تکنیک‌های حافظه
 • مراجع اتحاد مثلثاتی
 • مراجع دایره واحد مثلثاتی و نمودارها
 • مراجع زوایای منتخب
 • قانون تانژانت‌ها

برای مطالعه علاقه‌مندانویرایش

 • چندضلعی‌های منتظم
 • مثلث‌سازی‌های ممکن در چندضلعی‌های منتظم
 • اثبات فرمول هرون
 • قطب‌نما
 • تبدیل حاصلضرب به مجموع
 • منحنی لیساژو
 • سه‌قلوهای فیثاغورس

جلد دوم: توابع مثلثاتی تکمیلیویرایش

جلد دوم کتاب هم بر توابع مثلثاتی پیش از حسابان تمرکز دارد. برای درک این جلد شناخت رابطه بین مثلث‌ها و دایره‌ها ضروری است.

 • مقدمه

باز هم هندسهویرایش

 • تعریف هندسی توابع مثلثاتی
 • قضیه تالس: ساخت سریع یک زاویه قائمه
 • بیضی
 • مارپیچ

اتحادهای مثلثاتی بیشترویرایش

 • اتحاد دمواور
 • اتحادهای مثلثاتی برای اثبات
 • معادلات مثلثاتی برای حل کردن
 • تمرین: مجموع به حاصلضرب
 • سینوس ۱۸º
 • سینوس ۱۵º
 • مجموع سری حسابی سینوسی یا کسینوسی
 • دیگر اتحادهای مثلثاتی

کرهویرایش

کاربردهاویرایش

دایره‌ها، نقاط و مثلثات مربوط به یک مثلثویرایش

کاربرد در جبرویرایش

کاربرد در نمودارویرایش

برای مطالعه علاقه‌مندانویرایش

جلد سوم: توابع مثلثاتی پیشرفتهویرایش

برای مطالعه این جلد آشنایی با حسابان، ماتریس‌ها، و اعداد پیچیده لازم است. همچنین مطالعه جلد یکم پیش‌نیاز مطالعه این جلد است اما مطالعه جلد دوم اختیاری است.

حسابان و اعداد پیچیدهویرایش

توابع بنیادیویرایش

ورای تبدیل فوریهویرایش

در چه جاهایی می‌توان از این‌ها استفاده کرد؟ویرایش

برای مطالعه علاقه‌مندانویرایش

منابعویرایش